Kết quả nổi bật trong hoạt động thể dục thể thao những tháng đầu năm