Thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình