Dấu tích lịch sử hành cung Vũ Lâm trong quá trình thám sát khai quật thung Nội Lấm