Thành phố Tam Điệp – Địa phương tiêu biểu trong phong trào thể thao quần chúng