Tin TứcThông tin tuyên truyền

Tin TứcThông tin tuyên truyền

Cập nhật:Thứ 6, 11/03/2016

Tin TứcThông tin tuyên truyền


Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Ninh Bình có số đơn vị bầu cử là hai; số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

Theo đó: Đơn vị số 1: Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư. Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Đơn vị số 2: Gồm thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô. Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

>> Toàn văn Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG

 


Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Ninh Bình có số đơn vị bầu cử là hai; số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.